Het OK-Score Institute richt zich op de volgende toepassingen en gebruikersgroepen. Daartoe fungeren drie juridische entiteiten. De eerste, het OK-Score Royalty Centre Ltd in Nicosia is de eigenaar van de OK-Score en verschaft de gebruikerslicenties. Tussenpersonen die op contractbasis een OK-Score willen afnemen van een van beide instituten in Antwerpen en Brussel, dienen te beschikken over een licentie voor het gebruik van de OK-Score naam en logo alsmede een separate schriftelijke overeenkomst met het OK-Score Institute. Zonder licentie is slechts een overeenkomst voor een separate ad-hoc OK-Score mogelijk.

Het OK-Score Institute BV, is sinds 1997 gevestigd in Rotterdam en het tweede, het OK-Score Institute CvBA in Antwerpen, beide in het bezit van een gebruikerslicentie leveren die creditscores. Zonder wederzijds getekende schriftelijke overeenkomst kan er echter nimmer een OK-Score geleverd worden.

Door het OK-Score Institute worden de volgende gebruikersgroepen beleverd.

Vermogensbeheerders

De OK-Score ondersteunt vermogensbeheerders bij hun keuze om bepaalde posities in te nemen, aan te houden, af te bouwen of in te dekken. Hierbij worden de OK-Scores van de betreffende ondernemingen ongevraagd (unsolicited) bepaald. Sinds 2003 is het vlaggenschip van het OK-Score Institute, de OK-Score AEX Portfolio in staat geweest om de AEX met ruim 200% en alle Nederlandse banken in de AEX met 170% te verslaan.

Tevens gebruikt zij de OK-Score voor de screening van haar (distressed) securities. Dit zijn bedrijfsobligaties waarvoor een OK-Score rating wordt gevraagd. Inmiddels heeft de Telegraaf er verschillende stukken aan gewijd. Zo verschenen er een groot aantal artikelen door o.a. Dick Hussaarts, Joop Nederstigt.

Per 1.1.2012 is ook de S&P 100 Magnificent Twenty portfolio gestart. In Nederland maar ook in New York door Ardashir Dubash, oud privé bankier en hedge fund manager. Deze portfolio bereikte in de testfase een gemiddeld rendement van 40% per jaar. De Telegraaf wijdde hier een leuke nieuwsgaring aan.


Per 1.10.2013 is het OK Wereld Fonds gestart.

 

 
Private Equity
De OK-Score geeft jaren vóóraf comfort aan de verstrekkers van private equity. Door de OK-Score monitoring worden negatief verloop en potentiële faillissementen tijdig ontdekt. Bij een positief verloop waarschuwt de OK-Score ruimschoots op tijd voor de exitkansen. Voor een paar voorbeeld rapportages zoals Landis, Draka Kabel en Pink Elephant zie onder Publicaties OK-Score Institute.

Voor belangen vanaf € 5.000.000 wordt de OK-Score in onderling overleg ingezet ter bewaking van beleggingen en deelnemingen. Unieke rendementen van meer dan 10% per jaar over de afgelopen tien jaar, bleken intussen haalbaar.

Acquisitions, Management Buy Out en Management Buy In 

Overnemers kunnen hun overnamekandidaten super snel selecteren en screenen. Een due diligence kan eventueel binnen 24 uur. De methode is een uniek middel om tot een shortlist te komen. Voor overnamekandidaten is het zelfs mogelijk gebleken om een hogere prijs te kunnen bedingen door hun profiel met de OK-Score te laten ondersteunen. In één specifiek geval was een bod op de over te nemen onderneming meer dan 2 keer de originele vraagprijs.

Als sparring partner van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen

Op welke wijze kan de Raad van Commissarissen toezicht houden op de werkzaamheden van een accountant ?

Door de OK-Score rating in te zetten als de ogen en de oren van de Raad van Commissarissen beschikt de R.v.C. over een partner die uitstijgt boven de wet- en regelgeving en onverbloemd de ontwikkelingen bij zijn naam noemt en die niet gehinderd door financiële belangen de R.v.C. in staat stelt zijn reputatie waar te maken.

Vergeet daarbij niet dat in 50% van de gevallen de accountant geen "Going Concern Report" (GCR) heeft opgesteld; van alle gefailleerde bedrijven ruim 60% niet in de C klasse van S&P/Moody's/Fitch zaten en dat fraude tot aan het faillissement onzichtbaar bleef. [Bron : PCOAB-2011]

De gevolgen : omvangrijke schade, aansprakelijkheid en reputatieverlies lopen dan op tot ongekende bedragen en kunnen alleen daarom al nietg vergeleken worden met de bescheiden kosten van een OK-Score bepaling.

Als een early warning systeem voor de Directies van het grotere Midden en Klein Bedrijf

De OK-Score als rating is niet alleen geschikt om inzicht te verkrijgen in de kredietwaardigheid van de eigen MKB-onderneming, maar óók in de kredietwaardigheid van externe relaties b.v. als een toekomstig afnemer of als strategisch leverancier. Hierbij wordt op grond van een standaard data-format de OK-Score over de laatste vijf boekjaren berekend. De uitkomst van het laatste jaar heeft daarbij een prospectief karakter van ca. 1,5 - 2 jaar. De OK-Score rating mag wél extern worden gebruikt.

Bij risico opslag van rente door banken (HOT ISSUE)

Financiële vitaliteitsbegeleiding op afroep betekent dat u uw bedrijf kunt laten monitoren met de OK-Score rating en dat u daarmede zelf inzicht heeft in uw eigen kredietwaardigheid. Dit inzicht, vertaald in een OK-Score rating, dient als tegenhanger van de bankrating over uw onderneming, die uw bank als gevolg van Basel II/III als kredietprofiel heeft (moeten) opstellen. Deze OK-Score rating kan en mag ook extern worden gebruikt.

UW ACCOUNTANT, kan dan de OK-Score rating inbrengen bij de discussie over het door de bank in rekening te brengen rente-percentage.

Elk tegenargument van de bank inzake de mogelijke kwaliteit van de OK-Score t.o.v. bankeigen ratings kan daarbij worden afgedaan door te verwijzen naar de resultaten van de bankselectie uit diezelfde aandelen van de AEX als met de OK-Score selectie methode. Het blijkt namelijk dat de gemiddelde achterstand tussen de Nederlandse Kredietverschaffers c.q. Banken met de OK-Score portfolio in tien jaar oploopt tot 160%. (Sic !) Zie daartoe onder de knop Portfolio/Factsheets. "Als de banken namelijk wel goed zouden kunnen raten, zou dit verschil toch aanmerkelijk kleiner moeten zijn nietwaar ?"

Riskmanagement

Aangezien de uitkomst van de OK-Score uitsluitend wordt bepaald door het rekenmodel is de identiteit van de opdrachtgever die de rekening betaalt nooit van enige invloed op de uitkomst van de OK-Score. De accountant én de opdrachtgever mogen daarenboven ter controle de berekening altijd zelf reproduceren. De methode vormt derhalve een welkome aanvulling op het gereedschap van de forensische accountant. In dit kader was Okkerse tussen 1.3.2006 - 31.12.2016 lid van het prestigieuze Institute of Forensic Auditors te Brussel. Intussen maken ook curatoren (*) reeds gebruik van de OK-Score om vast te stellen in hoeverre frauduleus of paulianeus handelen aan de orde is alsmede wat de rol van de accountant in het geheel was.

Dat daarmee ook de mogelijke aansprakelijkheden van accountants aan het licht kunnen komen, is evident. Tenslotte is bij een faillissement ook altijd de vraag : heeft de accountant het WEL of NIET zien aankomen. Blijkens een onderzoek van de Universiteiten van Maastricht en Rotterdam, een onderzoek dat door BDO nog eens dunnetjes werd overgedaan blijkt dat er slechts in 25% en respectievelijk 26% van de gevallen vóóraf de verplichte paragraaf over de onzekerheid van de continuïteit is opgenomen. [Zie ook Prof. Verstraelen KUL 2002]

Met andere woorden : in grosso modo dus driekwart van de gevallen niet. Het tossen met kop of munt met de ouderwetse gulden waardoor er 50% kans op een juist antwoord ontstaat, werkt dan nog veel beter. In dat geval is er dan in ieder geval nog voorzien dat aan de zijkant vermeld staat : "God zij met U".

Indien de accountant het wel heeft zien aankomen, maar geen actie heeft ondernomen zal dit aanleiding zijn tot een claim; heeft hij het niet zien aankomen dan is alsnog de vraag, waarom hij en in het verlengde van hem de NBA, sinds 2005 de OK-Score categorisch hebben geboycot. DE unieke reden, die de eigenaren van het model er toe brachten om de OK-Score niet meer ter beschikking te stellen als mogelijke aanvulling op de controlewerkzaamheden van de accountant, maar uitsluitend voor een dispuutbeslechting wanneer een onderneming in feite al een going concern verklaring had moeten krijgen.

Elke OK-Score wordt geregistreerd in een logboek en elke Score wordt gedeeld met de opdrachtgever en de externe compliance officer. Voor alle OK-Scores tot en met 2017 zal die functie worden waargenomen door Professor Dr. Chris Lefèbvre, emeritus hoogleraar Faculteit economie en bedrijfswetenschappen in Leuven. Ieder jaar zal de voorspellende kracht en de kwaliteit van de OK-Score formeel worden gemeten en gepubliceerd.

 

Fraudebestrijding, curatoren, gerecht en politie

Tenslotte kan de OK-Score rating - in samenwerking met die forensische accountants - wel ingezet worden op alle mogelijke terreinen van fraudebestrijding. Aangezien in het verleden - gedocumenteerd door pers, radio en tv - de probleemgevallen zoals Ahold, Enron, Worldcom, Parmalat, Baan enz. vóóraf konden worden geïdentificeerd, vormt deze methode niet alleen een welkome aanvulling op het gereedschap van de forensische accountant maar ook voor de belegger die niet graag geconfronteerd wordt met aanzienlijke verliezen.

Ook verschillende curatoren en de Politie van Brussel wisten inmiddels de weg naar het Institute te vinden. De uitkomsten bleken altijd weer saillant te zijn. De namen van LCI, LANDIS, VILENZO en recentelijk INNOCONCEPTS alsmede ABENGOA liggen nog in ieders geheugen.

De OK-Score is een Nederlandse Credit Score rating avant la lettre en het OK-Score Institute is in Nederland eigenlijk de eerste onafhankelijke CREDIT AGENCY met een internationale status en allure.

Concreet betekent dit:

  • gestandaardiseerd, onafhankelijk, objectief en niet te manipuleren onderzoek over het wel en wee van de onderneming met een betrouwbare indicator voor de continuïteit en het toekomstperspectief van de onderneming door middel van een eenvoudig rapportcijfer en  relatie naar de door onderneming gevoerde strategie.

  • gestandaardiseerde, onafhankelijke, objectieve en niet te manipuleren analyses ten behoeve van de professionele en institutionele belegger in aandelen en obligaties<

  • onafhankelijk, neutraal en objectief onderzoek in samenwerking met forensische experts bij het vermoeden van fraude;

  • onafhankelijk, neutraal en objectief onderzoek ten behoeve van curatoren inzake mogelijke bestuurlijke aansprakelijkheden voortkomend uit een faillissement.