Visie

Het is de visie van het OK-SCORE INSTITUTE dat er in de financiële wereld van vandaag weinig onafhankelijke credit rating of credit score agencies bestaan die door middel van een objectieve rating of score een oordeel uitspreken over de vitaliteit van een onderneming én daarnaast deze informatie tijdig, adequaat en ook nog eens tegen acceptabele prijzen beschikbaar stellen.

Onafhankelijk betekent dat het OK-SCORE INSTITUTE haar Scores nimmer zal aanpassen aan de identiteit van de betalende opdrachtgever en objectief omdat de Scores van het Institute "solicited" [gevraagd] en "unsolicited" [ongevraagd] exact dezelfde zijn.

Tijdig en adequaat betekent, dat een downgrading van b.v. Ahold van AA- naar BB+, nádat een beurskoers van € 34 naar € 3,50 is gezakt, niet als tijdig en evenmin als adequaat kan worden beschouwd.

In dat geval is gratis zelfs nog te duur. De downgrading van Enron, slechts een paar dagen voor de status van Chapter 11 is hiervan een ander lichtend voorbeeld.

Missie

Het is onze missie om door middel van de toepassing van een OK-Score, de bij een onderneming betrokken stakeholders te beschermen en te ondersteunen in hun gerechtvaardigd verlangen naar zekerheden bij het gebruik van jaarcijfers. Het gebied waarin wij werkzaam zijn, wordt gevormd door de driehoek beleggers, Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur alsmede de compliance zoals die ook via accountants tot stand komt.

Wij stellen ons ten doel op volledig onafhankelijke wijze - na een fundamentele analyse te hebben gemaakt van de openbare jaarstukken van tenminste vijf boekjaren - een oordeel uit te spreken over de vitaliteit, de levensvatbaarheid én de expansiemogelijkheden van een onderneming.

Dit oordeel, "de OK-Score", wordt al dan niet tegen betaling, gevraagd [solicited] dan wel ongevraagd [unsolicited] gegeven. Deze informatie wordt objectief, ongekleurd en neutraal door middel van een rapportcijfer weergegeven om de maatschappij ten dienste te staan in het streven naar meer transparantie en op zoek naar hogere betrouwbaarheid door het zichtbaar maken van mogelijke ongewenste risico's.

Als een metafoor van objectiviteit en neutraliteit kan worden gezegd dat de OK-Score zich, als een cijfermatig instrument, laat vergelijken met een koortsthermometer. Hieraan kan de arts vaststellen of een patiënt al dan niet ernstig ziek is, dan wel urgent ingrijpen noodzakelijk is. De gradering van 37 tot 42 is daarbij een gangbare normering maar die is, zoals algemeen aanvaard en erkend, niet absoluut. Zo zullen er altijd patiënten blijven, die bij voorbeeld een koortsaanval van meer dan 42 graden kunnen doorstaan en terug gezond worden. Er kan dan alleen niet worden gezegd, dat op het moment van die waarneming de patiënt niet dood en doodziek is.

Zo is dit ook het geval met een OK-Score 10 waardering, de slechtst denkbare klassering. Ook deze ondernemingen kunnen weer terug gezond worden, doch zijn op dat moment van waarnemen in een uiterst kritieke toestand en zullen zonder kapitaalinjectie of een andersoortige turn-around - vaak ten laste van aandeelhouders, obligatiehouders of personeel, uiteindelijk niet overleven.

Één van de meest sprekende voorbeelden is Philips dat over de jaarcijfers van 1992 een OK-Score 10 verwierf, doch daarna onder leiding van Jan Timmer met operatie Centurion een gigantische turn-around in gang zette die door Boonstra in 1996 werd afgerond. In 2000 bereikte Philips de OK-Score 1 t.w. de best denkbare OK-Score. De jaren daarna toonde Philips zijn bekende volatiliteit ook in de OK-Scores.