De Gedragscode

Deze gedragscode bevat de basis voor het functioneren van het OK-SCORE INSTITUTE en is gebaseerd op de IOSCO voorwaarden alsmede op de ISO norm 10674.

Preambule

Zowel de eigen, als de door het OK-SCORE INSTITUTE extern ingeschakelde specialisten, dienen altijd naar deze gedragscode te handelen.

Het primaire streven van het OK-SCORE INSTITUTE is om op een objectieve, deskundige en zorgvuldige wijze de OK-Score als een cijfermatige creditscore af te geven. Ten aanzien van aandelen en obligaties beperken wij ons in principe tot advies inzake buy or sell instructies.

Objectiviteit

Het OK-SCORE INSTITUTE is een onafhankelijke credit score agency. De financiering van het instituut geschiedt door onafhankelijke partijen. Bij de uitvoering van opdrachten is er geen vooringenomenheid ten aanzien van de opdrachtgever dan wel de personen en organisaties die bij een opdracht betrokken zijn.

Aard en reikwijdte

De specialisten van het OK-SCORE INSTITUTE overleggen met de opdrachtgever - na bepaling van de reikwijdte van de opdracht - bij de aanvang en indien een management rapport bij de OK-Score gewenst is soms ook nog tijdens de uitvoering, over de aard en omvang van de werkzaamheden.

Die aard, reikwijdte en verrichte werkzaamheden worden in elke rapportage vermeld en bepalen de benodigde deskundigheid en ervaring van de betrokken onderzoekers.

De vraag of het OK-SCORE INSTITUTE voor een bepaalde opdracht over die deskundigheid beschikt wordt beantwoord in de fase van de opdrachtaanvaarding. Als het Institute de vereiste deskundigheid niet in huis heeft kan externe expertise worden ingeschakeld. Het Institute vergewist zich alsdan dat de bij deze opdracht betrokken specialisten beschikken over de kennis en de vaardigheden die nodig zijn voor de uitvoering ervan. Indien deze expertise niet beschikbaar is wordt de opdracht NIET aanvaard.

Zorgvuldigheid

Het OK-SCORE INSTITUTE past bij onderzoeken uitsluitend wettige onderzoeksmethoden toe en zal nimmer werken vanuit andere dan door de opdrachtgever zélf verstrekte, dan wel algemeen publiekelijk toegankelijke documenten.

Het Institute en zijn specialisten gaan zorgvuldig om met de informatie die is verkregen in het kader van de opdracht. Niet-openbare informatie wordt alleen gebruikt voor het met de opdrachtgever overeengekomen doel. Informatie zal niet aan derden worden verstrekt en/of ter beschikking worden gesteld, noch geheel, noch gedeeltelijk tenzij met akkoord van de opdrachtgever en indien het onderzoeksbelang dit rechtvaardigt tenzij dit van rechtswege wordt afgedwongen.

Europese Richtlijnen

Volgens de Richtlijn 2003/6/EG van 22.12.2003 is de OK-Score geen beleggingsaanbeveling in de zin van die richtlijn. Daarenboven zorgt voornoemde interne gedragslijn ervoor dat de afgegeven Scores in het kader van haar wetenschappelijke verantwoordelijkheid altijd reproductief controleerbaar zijn door derden - mits de afspraken met de opdrachtgever aangaande de vertrouwelijkheid van de informatie dat toestaan - en dat het OK-SCORE INSTITUTE nimmer enig wezenlijk belang heeft, zal hebben of zal nastreven in emittenten die het voorwerp uitmaken van haar Scores zodat er nimmer van enig belangenconflict sprake zal kunnen zijn.

Bij de uitgifte van OK-Scores worden de IOSCO standaarden alsmede de ISO Norm 10674 als grondslag genomen.