Artikelindex

Het OK-Score institute;

  • helpt professionele en private beleggers om het onderscheid te maken tussen goede en minder goede investeringen
  • is in staat om creatief boekhouden en fraude vroegtijdig te signaleren
  • kan minimaal 18 maanden vooruit te kijken naar bedrijfsprestaties
  • gebruikt als enige het wiskundig OK-Score model en is 100% objectief

Het OK-Score institute baseert haar advies op financiële-, beleggings- en bedrijfsmatige vraagstukken op de OK-Score.

De OK-Score is een wetenschappelijk wiskundig model wat nauwkeurig de kredietwaardigheid en prestaties van ondernemingen meet. 

Onze werkwijze met de OK-Score geeft de feiten weer achter financiele rapportages. Dit leidt tot een kennisvoordeel over de kredietwaardigheid, performance, toekomstige ontwikkelingen van een onderneming en over de betrouwbaarheid van deze rapportage. 

De OK-Score is sinds 2006 voorzien van een trade-mark®. 


Feitelijke omstandigheden

Een creditrating, die als methodiek intussen honderd jaar oud is, is géén resultante uit bedrijfsratio’s en is al evenmin het resultaat van een wetenschappelijk proces. Het is slechts een opinie, een mening, die door werknemers van een Credit Rating Agency wordt geformuleerd. Een en ander werd gebaseerd op de amerikaanse wetgeving, waar ratings onder het begrip "vrijheid van meninguiting" vallen. Meningen, die helaas óók manipuleerbaar zijn zoals tijdens de kredietcrisis in 2008 overduidelijk aan het licht kwam. Ter voorkoming van een strafproces, werd aan één van de betrokken CRA's een schikking van $1 miljard aangeboden.

Als direct gevolg van die schandalen én foutieve ratings, heeft de Europese Commissie per 2011 een toezichthouder aangesteld om die ratingprocessen, lees de vorming van die opinies/meningen, te gaan bewaken. Dit Europees orgaan, European Securities and Markets Authority (ESMA) genaamd, heeft regels opgesteld om op de procedures tot het maken van ratings én de compliance daarover, toezicht te gaan houden. Pas als die compliance én de procedures volgens de ESMA-regels zijn, krijgt de betreffende C.R.A. een accreditatie.


Beperking accreditatie

Deze accreditatie geeft echter alleen een oordeel over de compliance en de procedures, maar onthoudt zich volledig van een oordeel over de KWALITEIT van die ratings (lees meningen/opinies), m.a.w. die mening/opinie = rating kan dus volledig fout zijn! Dit kan dan vervolgens weer tot de constatering leiden dat de operatie volgens protocol is uitgevoerd maar de patiënt......helaas overleden is. Lichtende voorbeelden zijn Enron, Lernout & Hauspie, Worldcom, Ahold en vele andere.

Niet alleen de kwaliteit van de raters maar óók die van de andere bij de onderneming betrokken partijen, zoals die van de accountants is in het geding. Zo werd bij de hiervoor genoemde ondernemingen, noch bij Landis, Innoconcepts, Econcern, Imtech en Grontmij door de accountant aan de bel getrokken.


Verbeterde kwaliteit door inzicht met het OK-Score model

In tegenstelling tot een credit rating, is de OK-Score dus géén opinie, maar de uitkomst van een wiskundig proces met een standaard input dat als formulier vrij ter beschikking staat en na bewerking ervan door het OK-Score model een oordeel uitspreekt over de levensvatbaarheid van de betreffende onderneming.

Een constructieve dialoog met de ESMA van meer dan twee jaar (mei 2013-juni 2015) heeft er toe geleid dat de OK-Score, qualitate qua, géén ESMA toezicht nodig hééft op zijn compliance en procedures. De wiskundige systematiek met de vaste input op zich én het feit dat de OK-Score te allen tijde door derden (cliënten, toezichthouders of journalisten) kan worden gereproduceerd én dus getoetst, zorgt ervoor dat de manipulatie zoals bij ratings het geval kan zijn, per definitie is uitgesloten. Uiteraard blijft het Institute wel de ISO 10674 normering en de IOSCO regels volgen.

Het is niet alleen deze objectieve output van het OK-Score model dat het kenmerkende is van het verschil met de traditionele ratingbureaus met hun 100 jaar oude methode van subjectieve opinievorming, maar in het bijzonder het verschil in kwaliteit met de door OK-Score gerealiseerde quantumsprong in betrouwbaarheid. Op het gebied van voorspellen van business failures kent het OK-Score model sinds het jaar 2000 namelijk een bewezen betrouwbaarheid van meer dan 98%.


Bewijs

Uiteraard zijn er altijd sceptici die menen dat bij betrouwbaarheidsaanspraken van meer dan 98% er sprake moet zijn van toevalligheden. Temeer daar men meent dat een voorspelling op basis van fundamentele bedrijfsanalyse onmogelijk meer “kan opleveren” dan een “betrouwbaarheid” van ongeveer 80-82%. Deze discussie laat zich het beste vergelijken met de polemiek tussen aderlatende artsen over de techniek van het aderlaten in de 19e eeuw in vergelijking met de huidige mogelijkheden met de MRI-scan.

Compliance

De OK-Score staat onder permanent extern toezicht. Alle OK-Scores sinds 2000 zijn opgenomen in een externe database die onder extern compliance toezicht staat. Hier kunt u het vijfde assessment over de periode 2000 tot en met december 2017 downloaden. Over 2017 werd het toezicht uitgeoefend door een hoogleraar van de Universiteit van Leuven.
 

Geldgevers

De geldgevers, maar vooral de institutionele beleggers laten zich vaak nog leiden door die “opinies” van de grote ratingbureaus, terwijl uit onderzoek blijkt dat deze ratings tussen de 35% tot zelfs 90% fouten bevatten. Maar ook hieraan komt een einde. De ESMA heeft met CRA-I, -II en -III aangekondigd, dat de Institutionele beleggers zich bij hun investeringsbeslissingen niet meer mogen laten leiden door de uitkomsten van creditraters. Zij moeten eigen, dan wel ingehuurde systemen gaan gebruiken om zelfstandig beslissingen over de levensvatbaarheid te kunnen nemen en daarover verantwoording te nemen én af te leggen.


Soorten van fouten

Bij die hiervoor genoemde rating fouten zijn de volgende twee types van wezenlijk belang.

Fouttype 1 : NON-DISCOVERY

De onderneming ondergaat een Business Failure en het is niet voortijdig (1-3 jaar) ontdekt.

Een Business Failure wordt daarbij beschouwd als een verplichte asset-stripping, verplichte herkapitalisatie, Chapter 11, default, faillissement, kortom alle omstandigheden waardoor de koers marginaliseert. “De patiënt wordt als gezond benoemd maar overlijdt binnen een tot drie jaar”

Fouttype 2 : FALSE-DISCOVERY

De onderneming wordt benoemd als extreem risicovol voor een Business Failure en is het in feite in het geheel niet. “De patiënt wordt als ernstig ziek benoemd en is na een tot drie jaar nog springlevend”


Vergelijking

Binnen de wereld van de raters wordt er gewerkt met letters en bij de OK-Score met cijfers. De OK-Score klasse 10 is de laagste klasse en vergelijkbaar met de klasse C van de raters. Met gepaste trots informeren wij u over de kwaliteit die de OK-Score in de zeventien jaar van zijn bestaan in een korte vergelijking tussen de slechtste klassen en de zogenaamde “non-investable” klasse. Dit zijn de klassen BB tot C van de raters en de klassen 9 en 10 van het OK-Score model.

OrganizationSame classesResults
Rating Organizations Class C 62,9% NON DISCOVERY
OK-Score Institute Class 10 1,33% NON DISCOVERY

Hoewel de feiten voor zich spreken betekent dit dat de ratingbureaus in de laagste credit-rating klasse 44 x MEER fouten maken dan het OK-Score model.

De volgende vergelijking betreft het overzicht tussen de zogenaamde “non-investables”.

OrganizationSame classesResults
Rating Organization Class BB-C Non investables 5% NON DISCOVERY
OK-Score Class 9+10 Non-investables 0% NON DISCOVERY

Voor de klassen BB-C in de financiële wereld bekend staand als “non-investables” neemt door het gigantische volume van afkeur het foutenpercentage naar 5% weliswaar af: het steekt echter schril af ten opzichte van het 0,0 percentage van het OK-Score model.


Maatschappelijk nut

Mind you: we spreken over een maatschappelijke schade aan faillissementen van $6.000 miljard in de afgelopen twintig jaar!

Een bedrag dat bij toepassing van de OK-Score voor een groot deel te voorkomen zou zijn geweest.

Door het uitfilteren van ondernemingen in de “non investables” en “investables” genereren de bestaande ratingbureaus daarenboven een gigantische “waste”. U mag bijvoorbeeld NIET beleggen in de “NON INVESTABLES” en de bank verschaft aan deze ondernemingen derhalve GEEN krediet. Dit levert een maatschappelijke vernietiging op zoals uit onderstaand diagram moge blijken. Concreet betekent dit dat er in de afgelopen jaren 100.000 ondernemingen TEN ONRECHTE op de strafbank gezet zijn.

Alleen al uit de groep “NON INVESTABLES” zouden er 98.000 MEER aan het economisch proces hebben kunnen deelnemen. Hieronder het diagram

OrganizationSame ClassesResults
Rating Organization Class C 73,8% FALSE DISCOVERY
OK-Score Class 10 0,04% FALSE DISCOVERY

De ratingbureaus maken in deze categorie dus 1845 x MEER fouten.
Bij de non-investables wordt het beeld nog wranger

OrganizationSame ClassesResults
Rating Organization Class BB-C Non-investables 95,5% FALSE DISCOVERY
OK-Score Class 9+10 Non-investables 0,04% FALSE DISCOVERY


De ratingbureaus maken in deze categorie dus 2387 x MEER fouten.


Toepassingen

Het OK-Score model wordt toegepast door de volgende doelgroepen:

Particuliere investeerders

De met het OK-Score Institute samenwerkende vermogensbeheerders zetten het OK-Score model in als selectiemechanisme voor de aanschaf (als een buy advies) van aandelen bij OK-Klassen 1-6 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 1-8 of de verkoop (als een sell advies) van aandelen bij OK-Klassen 7-10 en Corporate Bonds bij OK-Klassen 9-10.

Bedrijven

  • Bedrijven die een eigen betrouwbare rating willen (dialoog met hun bank)

  • Raden van Commissarissen in het kader van Risk-management

  • Raden van Bestuur in het kader van accountantscontrole

De OK-Score RATING is de OK-Score mét daaraan toegevoegd de outlook voor de komende drie jaar in relatie met de door de onderneming gekozen strategie. De uitkomst is twintig keer zo betrouwbaar, twee keer zo snel en tegen 50% van de kosten van een creditrating beschikbaar.
 
Wie zijn wij

Het OK-Score Institute met vestigingen in Rotterdam én Antwerpen is een onafhankelijke organisatie op het gebied van Credit Risks Assessments alsook op het gebied van bijzondere financiële onderzoeken.

Het Institute werd eind 1997 opgericht en beschikt vanaf 1 januari 2003 over een licentie voor het afgeven van de OK-Scores. Iedere opdrachtgever mag daarbij onvoorwaardelijk rekenen op professionaliteit, neutraliteit en respect voor de geldende normen. Zo erkent én handelt het Institute naar de door de IOSCO gestelde regelgeving en baseert het zijn procedure om tot een score te komen op de ISO 10674 norm. Vanaf 1.1.2017 is het Institute - om misbruik te voorkomen - gebonden aan de uitvoeringsvoorschriften zoals die door de eigenaar van de OK-Score, tw. het OK-Score Royalty Centre in Nicosia zijn opgelegd. Zo zijn accountantsorganisaties sindsdien uitgesloten van een mogelijk gebruik van de OK-Score.

Rechtspleging
Het moge duidelijk zijn dat ingevolge de veel strengere procedure regels bij voorbeeld bij rechtsentiteiten zoals het Openbaar Ministerie deze uitgangspunten per definitie als een conditio sine qua non gelden.